Liceum Ogólnokształcące
w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000"

Zasady rekrutacji

INFORMACJA O SPOSOBIE I WARUNKACH PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW
do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym
„Radosna Nowina 2000” w Piekarach w roku szkolnym 2019/2020

DNI OTWARTE LICEUM odbędą się:
11 maja 2019 (sobota: 9.00 - 14.00)

PROGRAM DNI OTWARTYCH  30.03.2019 oraz 11.05.2019

9.00 – 11.30   Możliwość zwiedzania szkoły oraz Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000”
11.30 –12.30  
Zebranie z Dyrekcją Liceum, Kierownikiem Internatu oraz pedagogiem szkolnym
12.30 –14.00  
Możliwość zwiedzania szkoły oraz Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000”

W czasie Dni Otwartych istnieje możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny.
W trakcie Zebrania z Dyrekcją  Liceum (11.30 -12.30)  rozmowy nie będą przeprowadzane

PIĘĆ KROKÓW REKRUTACJI

Krok 1 – rozmowa informacyjno - kwalifikacyjna
Ze względu na charakter Liceum, w okresie od 11 marca do 10 czerwca 2019, przedstawiciel Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzi z każdym kandydatem i jego rodzicami (rodzicem/opiekunem) rozmowę informacyjno - kwalifikacyjną, na którą należy umówić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Liceum –  tel. (012) 280 70 99 lub 97 w. 105. Celem rozmowy jest poznanie kandydata i jego rodziny oraz zapoznanie się Komisji z sytuacją rodzinną i materialną kandydatów.

Od 11.03.2019 do 26.04.2019  rozmowy będą prowadzone w następujących terminach:
poniedziałki 13.30 – 16.00  
wtorki  15.30 – 18.30
środa 16.15 – 18.15
czwartek 14.00 – 17.00
piątek 13.30 – 16.00

Od 09.05.2019 do 10.06.2019  rozmowy będą prowadzone w następujących terminach:
poniedziałki 14.30 – 17.30  
wtorki  14.30 – 17.30 i 18.30 – 19.30
środa 16.30 – 19.00
czwartek 14.30 – 18.30
piątek 13.30 – 17.00

UWAGA! Przed rozmową zarówno kandydat jak i jego rodzice/opiekunowie prawni powinni zapoznać się ze Statutem Szkoły oraz  Regulaminem Internatu. Dokumenty te można znaleźć na stronie internetowej naszego Liceum.

Na rozmowę należy dostarczyć:

 1. wypełnioną ankietę kandydata (druki można otrzymać w sekretariacie lub wydrukować ze strony internetowej: liceum.radosnanowina.pl
 2. życiorys (opisowy, uwzględniający także sytuację rodziny)
 3. opinię ks. proboszcza i katechety
 4. oświadczenie rodziców o dochodach rodziny (druki można otrzymać w sekretariacie lub wydrukować ze strony internetowej: liceum.radosnanowina.pl
 5. podpisane przez oboje rodziców oświadczenie RODO (bez niego nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacji)

UWAGA! Wszystkich kandydatów informujemy, że nasze Liceum nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej, dlatego nie może być szkołą pierwszego wyboru (nie wprowadzamy danych kandydata do Centralnej Bazy Danych).


Krok 2 – składanie dokumentów

Zaraz po otrzymaniu dokumentów – czyli w dniach od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 w godz. 9.00 do 15.00  (w sobotę 22.06.2019 w godz. 9.00 do 13.00) należy dostarczyć:

 1. poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 2. poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum*
 3. kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (dotyczy laureatów i finalistów

* Oryginały w/w dokumentów na tym etapie rekrutacji nie będą przyjmowane. Kandydaci dostarczają wyłącznie kopie poświadczone przez dyrektora gimnazjum.
Dla kandydatów zamiejscowych, spoza woj. małopolskiego, dopuszczamy możliwość informacyjnego przesłania w/w dokumentów na numer faksu 12/ 280 07 51. Nie zwalnia to jednak kandydata od niezwłocznego dostarczenia poświadczonych kopii w/w dokumentów najpóźniej do 25 czerwca 2019 do godz. 15.00.


Krok 3 – lista zakwalifikowanych kandydatów
Lista kandydatów zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej Liceum 28 czerwca 2019 do godz. 12.00
 
Krok 4 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszym Liceum

Warunkiem wpisania na listę uczniów jest potwierdzenie przez kandydata swojej decyzji w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca 2019 do godz. 15.00 przez złożenie lub przysłanie:

 1. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 2. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
 3. oryginału zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (dotyczy laureatów i finalistów).

Ponadto należy dostarczyć:

 1. 2 fotografie (wymiary: 30/42 mm – tzw. legitymacyjne, podpisane na odwrocie)
 2. kartę informacyjną (jeżeli gimnazjum taką wydało).

Krok 5 – lista uczniów przyjętych do klas pierwszych

Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych zostanie ogłoszona 10 lipca 2019 do godz. 12.00

Do końca września 2019 należy dostarczyć:

 1. kartę zdrowia ucznia
 2. orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej – w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami (również z dysleksją).
 

ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW DLA KANDYDATÓW GIMNAZJUM

Dokładne informacje w sprawie przeliczania punktów zawarte są w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

 

KRYTERIA  DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Maksymalna ilość punktów - 200

Punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu wybranego ( za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu wybranego ( za ocenę celującą)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin gimnazjalny

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z przedmiotów przyrodniczych

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100% x 0,2 = 20 pkt

 

za ocenę celującą  -  przyznaje się 18 pkt

za ocenę bardzo dobrą - przyznaje się 17 pkt

za ocenę dobrą - przyznaje się  14  pkt

za ocenę dostateczną - przyznaje się  8 pkt

za ocenę dopuszczającą - przyznaje się 2 pkt

Informacje dotyczące tytułów punktowanych konkursów znajdują się w "Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora lub inne podmioty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły", który opublikowany jest na stronie www.kuratorium.krakow.pl

Zarządzenie Nr 13/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach


Przedmioty objęte punktacją do poszczególnych klas po gimnazjum:

Klasa:

Przedmiot pierwszy:

Przedmiot drugi:

     Przedmiot trzeci:

Przedmiot czwarty:

A g

j. polski

matematyka

historia

j. angielski*

B g

j. polski

matematyka

biologia

j. angielski*

C g

j. polski

matematyka

fizyka lub geografia

j. angielski*

 * lub inny język nowożytny, jeśli nie było w III klasie gimnazjum języka angielskiego.

Warunkiem ubiegania się o miejsce w LO w Piekarach jest uzyskanie przez kandydata min. 130 punktów łącznie ze wszystkich kryteriów.

O przyjęciu kandydatów decyduje zgodnie z Regulaminem Rekrutacji:
 • liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym obliczona zgodnie z Rozporządzeniem MEN oraz Wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach
 • dostępna ilość miejsc w internacie dla dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym
 • sytuacja społeczna i socjalna kandydatów (zgodnie z § 2 i 21 Statutu Szkoły).
 

SZKOŁA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PROFILU KLAS W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI KANDYDATÓW DO DANEJ KLASY!

ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW DLA KANDYDATÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA  DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna ilość punktów - 200 pkt

Punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu wybranego ( za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu wybranego ( za ocenę celującą)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35= 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3 = 30 pkt

 

za ocenę celującą  -  przyznaje się 18 pkt

za ocenę bardzo dobrą - przyznaje się 17 pkt

za ocenę dobrą - przyznaje się  14  pkt

za ocenę dostateczną - przyznaje się  8 pkt

za ocenę dopuszczającą  - przyznaje się 2 pkt

 

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć

Informacje dotyczące tytułów punktowanych konkursów znajdują się w "Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora lub inne podmioty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły", który opublikowany jest na stronie www.kuratorium.krakow.pl

Zarządzenie Nr 14/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Przedmioty objęte punktacją do poszczególnych klas:

Klasa:

Przedmiot pierwszy:

Przedmiot drugi:

Przedmiot trzeci:

Przedmiot czwarty:

A p

j. polski

matematyka

II język obcy                   

j. angielski*

B p

j. polski

matematyka

biologia

j. angielski*

C p

j. polski

matematyka

fizyka lub geografia

j. angielski*Warunkiem ubiegania się o miejsce w LO w Piekarach jest uzyskanie przez kandydata min. 130 punktów łącznie ze wszystkich kryteriów.

O przyjęciu kandydatów decyduje zgodnie z Regulaminem Rekrutacji:

 • liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym obliczona zgodnie z Rozporządzeniem MEN oraz Wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach
 • dostępna ilość miejsc w internacie dla dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym
 • sytuacja społeczna i socjalna kandydatów (zgodnie z § 2 i 21 Statutu Szkoły).

SZKOŁA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PROFILU KLAS W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI KANDYDATÓW DO DANEJ KLASY!
 
 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" w Piekarach jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły  2019".

Order Św. Stanisława

facebook_page_plugin